Rezervácia

Rezervácia úspešná

Informácie o spracovaní Vašich osobných údajov a možnosť odmietnuť obchodné oznámenia>

Odoslaním požiadavky na rezerváciu dôjde k spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré ste nám v tejto súvislosti poskytol/la. Spoločnými správcami Vašich dát sú: Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s., IČO 31648479, Pivovarská 9, 082 21 Veľký Šariš (ďalej tiež ako "správca 1") a prevádzkovateľ PLZEŇKY (ďalej ako "správca 2").

Účelom spracovania Vašich vyššie uvedených osobných údajov (a ďalších bežných osobných údajov k nim priradených, napr. IP adresa, preferované a čerpané služby) je realizácia rezervácie objednanej služby. Vaše osobné údaje preto spracovávame z dôvodu uvedeného v článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "GDPR") - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo pre prípad prijatia opatrení pred uzatvorením zmluvy na žiadosť tohto subjektu údajov. Na účely zabezpečenia rezervácie služieb vyššie uvedeným spôsobom je poskytnutie Vašich osobných údajov povinné, v opačnom prípade nie je možné Vašu požiadavku realizovať, v tejto súvislosti nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu ani profilovaniu.

Radi Vás budeme informovať o službách obdobných Vašej objednávke a akciach organizovaných v priestoroch PLZEŇKY. Ako zákazník konceptu PLZEŇKA môžete preto očakávať spracovanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytol/la. Toto spracovanie budeme vykonávať z dôvodu oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR vykonávať marketing na predmety nášho podnikania a Vaše údaje budeme využívať na účely priameho marketingu (pri rozosielke obchodných oznámení). Obchodné oznámenia Vám budeme zasielať po dobu 3 rokov od Vašej poslednej objednávky služieb konceptu PLZEŇKA alebo do doby, kedy zasielanie obchodných informácií odmietnete prostredníctvom odkazu uvedenom v každom zaslanom obchodnom oznámení alebo proti takémuto spracovaniu osobných údajov podáte námietku. Námietku proti priamemu marketingu vykonávanému na základe oprávneného záujmu spoločných správcov môžete kedykoľvek zaslať na (personaldataprotection@eu.asahibeer.com). Ak si už teraz neželáte, aby sme Vám obchodné oznámenia začali zasielať, zaškrtnite vyššie uvedené pole.

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom: zmluvným partnerom správca 1 a správca 2 podieľajúcim sa na správe elektronických dát, na organizačnom a technickom zabezpečení zasielania marketingových informácií, ako aj subjektom, ktorým poskytnutie osobných údajov vyplýva správcovi zo zákona. V záujme prispôsobenia marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám správca na základe histórie Vašich objednávok môže využiť profilovanie pre personalizované marketingové ponuky. Pri vytváraní personalizovaných marketingových ponúk budeme využívať cookies súvisiace s prevádzkou stránok www.pilsner-urquell.cz/plzenka/. Viac o cookies nájdete tu.

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii. Ako subjekt údajov - fyzická osoba ste všeobecne za podmienok uvedených v GDPR oprávnený/á nás požiadať o prístup k Vašim údajom, o ich opravu, prenos, vymazanie, podať námietku, prípadne požiadať o obmedzenie spracovania. Všetky žiadosti môžete uplatňovať e-mailom na adrese poverenej osoby pre GDPR: personaldataprotection@eu.asahibeer.com. Ak sa domnievate, že sú Vaše údaje spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, máte právo tiež podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov. Viac informácií o práci s osobnými údajmi a Vašich právach nájdete tu.